دان آماده مرغ بومی

دان آماده مرغ بومی با بهترین آنالیز

مرغ بومی در مقایسه با مرغ های صنعتی به مواد مغذی کمتری نیاز دارد. بهترین دان آماده با آنالیز متناسب با نیاز این پرنده ها در این مرکز عرضه می گردد.