یونجه خشک پرسی

یونجه صادراتی دارای چه ویژگی هایی است؟ قیمت ارقام مختلف یونجه در ایران را چه فاکتورهایی تعیین می کنند؟