نکات دان آماده طیور

نکات مهم در خرید دان آماده طیور

در خرید دان آماده طیور توجه به چه نکاتی مهم است؟ آیا برنامه ریزی صحیح و آماده بودن خوراک قبل از رسیدن جوجه جزء این نکات است؟

برنامه ریزی در هر کاری لازمه موفقیت در آن است. این برنامه ریزی ابعاد مختلفی را شامل می گردد.

عوامل موفقیت مرغداری

از انتخاب مکان مناسب برای مرغداری، معماری آن، میزان نور و سیستم گرمایشی، سرمایشی، انتخاب نوع جوجه، استفاده از جیره ای مغذی و ارزان همگی در موفقیت یا عدم موفقیت یک واحد پرورش مرغ نقش دارند.

ضعیف عمل کردن در هر یک از این حوزه ها یا عدم هماهنگی می تواند دیگر کارهای خوب و هزینه های بخش های دیگر را نیز نابود نماید.