قیمت ذرت مدلل

قیمت اقلام مدلل در تاریخ 24 اردیبهشت 97

قیمت اقلام مدلل در تاریخ 24 اردیبهشت 97 با تغییراتی همراه بود. ذرت اکراین با بیشترین تغییر نسبت به روز گذشته مواجه گردید.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11900 ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10600 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23100 ریال

سویا گل سفید فی 24100 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24100 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24100 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26300 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است. اعتبار قیمت های فوق و ارسال آدرس تا ساعت ده صبح فردا می باشد.