قیمت ذرت سویا مدلل

قیمت ذرت سویا مدلل 5 خرداد 97

با وجود کاهش قیمت ذرت در ابتدای خرداد اما قیمت های اعلامی مدلل در 5 خرداد 97 حاکی از افزایش نرخ ذرت و ثابت ماندن سویا می باشد.

قیمت ذرت در دوم خرداد با یک کاهش چشمگیر همراه بود. اگرچه این کاهش قیمت برای مصرف کنندگان خوشحال کننده بود اما از سویی دیگر این تغییرات زیاد سبب مردد کردن آنها برای خرید شده است.

این کاهش قیمت در روزهای بعد ادامه نیافت و باز هم شاید افزایش قیمت هستیم. قیمت ذرت برزیل، اکراین و روس در پنج خرداد با افزایش همراه بودند.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11450ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10300ریال

ذرت روس امیرآباد فی 11400 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23200 ریال

سویا گل سفید فی 24600 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24600 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24600 ریال

سویا فضل نیشابور فی 24600 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26400 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

با توجه به اعتصاب کامیون داران، مشتریان محترم حتما در زمان بندی خود جهت سفارش دقت داشته باشند.

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است. اعتبار قیمت های فوق و ارسال آدرس تا ساعت ده صبح فردا می باشد.