مقایسه پروتئین کنجاله

مقایسه کنجاله کنجد با سویا خوراک دام و طیور

آیا کنجاله کنجد به عنوان جایگزینی در خوراک دام و طیور قابل مقایسه است؟ طبق چه فرمولی می توان از محصولات دیگر به جای سویا استفاده نمود؟

عده ای اعتقاد دارند که کنجاله کنجد جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا می باشد و این محصول کم کم می تواند در جیره های غذایی به جای سویا در خوراک دام و طیور استفاده شود.

پروتئین کنجاله کنجد

استدلال این افراد پروتئین موجود در کنجاله کنجد است. آنها بر این باورند که پروتئین بالای کنجاله کنجد دلیلی است برا جایگزین کردن آن با کنجاله سویا.

درست است پروتئین کنجاله کنجد بالاست و این معیار سبب شده تا ارزش غذایی این محصول بسیار بالا باشد، ولی آیا معیار های دیگری در نوشتن جیره های غذایی وجود ندارد؟

آیا لیزین، میتیونین موجود در این محصولات مهم نیست؟ آیا آنزیم های موجود در مواد غذایی نباید مد نظر قرار گرفته شود؟

توجه به معیارهای مختلف نشان می دهد کنجاله کنجد با وجود ارزش غذایی قابل قبول باید با یک درصد مشخص در جیره های غذایی مورد استفاده قرار گیرد.