خوراک کامل تخمیری پرواری

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری گاو و گاومیش

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری گاو و گاومیش از قبیل شیرده با تولید کم و متوسط و دامهای سنگین پرواری در یه بازه حدود بیست سی روزه صورت می گیرد.

واکنش دام به خوراک های جدید به مقدار خیلی زیادی به پروسه ی عادت پذیری دارد. نحوه مصرف خوراک کامل تخمیری برای دام های سنگین به شرح زیر استک

سه روز اول(روزهای اول تا سوم): روزانه حداکثر ۱/۵ الی ۲ کیلوگرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز دوم (روزهای چهارم الی ششم) :روزانه ۳/۵ الی ۴ کیلوگرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز سوم(روزهای هفتم الی نُهُم): روزانه ۵/۵ الی۶ کیلوگرم از خوراک تخمیری کامل با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز چهارم(روزهای دَهُم الی دوازدهم): روزانه ۷/۵ الی۸ کیلوگرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز پنجم( روزهای سیزدهم الی پانزدهم): روزانه ۱۰ کیلوگرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✔️ بهمین ترتیب بصورت هر سه روز یا بیشتر مقدار خوراک بالاتر رفته تا بمقدار توصیه شده توسط کارشناسان واحد پشتیبانی برسد.

✔️دقت داشته باشید مهمترین مرحله در خوراکدهی طی نمودن دوره ی آداپتاسیون و عادت پذیری است.

⛔️ دقت داشته باشید هر چه سرعت خوراکدهی کندتر و بابرنامه تر باشد روند عادت پذیری بهتر صورت میگیرد. این روش مختص به دامهای سنگین(گاو و گاومیش شیری و پرواری) میباشد. و همواره باید سنگ نمک در آخور بصورت آزادانه در دسترس دام باشد.

استارت کار برای رسیدن به نتیجه مناسب و بازدهی اقتصادی مثبت رعایت و بکارگیری شیوه نامه انگل زدایی صحیح (توصیه شده توسط دامپزشکان عملیاتی حاذق) و خرید دامهای سالم و شیرمست میباشد. بنابراین قبل از شروع موارد یاد شده را بطور ویژه رعایت کنید.

گروه تولیدی آوان کهن