بهترین علوفه خوراک دام موجود در کشور

علوفه یکی از اصلی ترین خوراک های مورد استفاده در جیره دام است. بهترین نوع یونجه و ذرت علوفه ای موجود در کشور از این مرکز قابل تهیه است.