آنالیز انواع کنسانتره دامی شیری و پرواری

آنالیز انواع کنسانتره دامی شیری و پرواری از نظر میزان انرژی و پروتئین متفاوت است. این تفاوت در کنار شکل پاهری آنها موجب اختلاف قیمت در بازار می گردد.

کنسانتره دامی

بخش عمده غذای دام مصرفی نشخوارکنندگان را علوفه تامین می کند ولی علوفه به تنهایی قادر به تامین کلیه احتیاجات حیوان نیست.

به همین منظور از طریق مواد مختلف از جمله غلات، کنجاله ها و مکمل ها این احتیاجات بایستی تامین شود که ترکیب این مواد با نسبت های مناسب را کنسانتره می نامند میزان مصرف کنسانتره بر اساس احتیاجات حیوان تعیین می شود ولی بر اساس استاندارد کلی 40 درصد خوراک نشخوارکنندگان باید کنسانتره باشد تا احتیاجات دام تامین گردد. مهمترین نکته در استفاده از کنسانتره، استفاده همزمان کنسانتره و علوفه به طور مخلوط شده است.

آنالیز کنسانتره دامی

فرمول های ارائه شده توسط کارخانه ها به گروه های استارتر گوساله، پرواری، شیری و پر شیر طبقه بندی می شود که آنالیز هر کدام در جدول زیر ارائه شده است:

آنالیز کنسانتره دامی