تفاله چغندر

آیا جایگزینی برای جو در جیره دام وجود دارد؟ تا چه میزان با تفاله چغندر قند و خواص آن آشنایی دارید؟