قیمت سیلاژ ذرت علوفه

قیمت انواع سیلاژ ذرت علوفه ای در بازار

آیا قیمت انواع سیلاژ ذرت علوفه ای در بازار یکسان است؟ آیا تنها کیفیت تعیین کننده قیمت فروش این محصول است؟

افرادی که مصرف سیلوی آنها زیاد است، قاعدتا این جمله را زیاد شنیده اند که سیلو با سیلو فرق دارد. این جمله حرفی بسیار درست است. زیرا مسائل بسیاری وجود دارند که بر کیفیت سیلاژ تاثیر گذارند.

قیمت سیلاژ ذرت

قیمت های متنوع در این حوزه نیز به این تفاوت کیفیت برمیگردد. نوع ذرت علوفه ای استفاده شده، نحوه سیلو کردن، شیوه بسته بندی و … سبب ایجاد تفاوت در سیلاژ ذرت می گردد.

درست یا غلط بودن این جمله با دیدن و استفاده کردن آن قابل تشخیص است. رنگ، بو، خلوص، میزان دان، درصد رطوبت سیلو را با مشاهده کردن آن می توان تشخیص داد.