کنسانتره برنج

کنسانتره برنج جایگزینی مناسب در خوراک دام

آیا تاکنون از کنسانتره برنج استفاده نموده اید؟ آیا به فکر پیدا کردن جایگزینی مناسب برای تامین ارش های غذایی در خوراک دام و طیور هستید؟