تفاله چغندر قند

گاوداری ها معمولا به فکر جایگزین کردن خوراک هایی نظیر تفاله چغندر قند با جو هستند. اما آیا این تغییر بر افزایش وزن اثر گذار است؟