بهترین سبوس گندم

بهترین سبوس گندم جهت استفاده در تغذیه دام دارای چه ویژگی هایی است؟ قیمت روز سبوس را چه کسی تعیین می نماید؟