تفاله مرکبات

استفاده از تفاله مرکبات در خوراک دام

آیا از تفاله مرکبات می توان در خوراک دام استفاده نمود؟ چه ویژگی هایی سبب ترقیب دامداری ها برای خرید این محصول می شود؟