خارشتر جایگزین یونجه

خوراک های جایگزین یونجه در جیره غذایی گاو گوسفند بز

با افزایش قیمت یونجه بسیاری از دامداران به فکر پیدا کردن خوراک های جایگزین جهت استفاده در جیره غذایی گاو  و گوسفند و بز خود هستند.

یونجه یکی از خوراک هایی است که استفاده از آن در جیره ی برخی از گروه های دامی الزامی است. در ادامه توضیح واهیم داد که یونجه را از جیره ی کدوم گروه می توان حذف نمود.

خارشتر جایگزین مناسب یونجه

خارشتر یکی از علوفه هایی است که به شکلی مناسب قابلیت جایگزین شدن با یونجه را دارد. این محصول در برخی مناطق ایران موجود بوده و می تواند در اختیار دامداران سراسر کشور قرار بگیرد.

مقدار مصرف خارشتر در جیره گوسفند و بز

خارشتر را برای میش ها و بزها به خوبی میتوانیم استفاده نماییم. البته برای همه ی گروه ها نمیشود، خارشتر رو به صورت کامل جایگزین یونجه کرد. برای میش ها و بزهایی که آبستنی ندارند می شود کامل یونجه را با خارشتر جایگزین کرد. برای بقیه ی گروه ها می توان به صورت نصف نصف استفاده نمود.

برای بره ها و بزغاله های شیری اصلا از خارشتر استفاده نمیکنیم و فقط به آنها یونجه و کاه می دهیم.

مقدار مصرف خارشتر در جیره گاو

استفاده از خارشتر در گاو ها به نسبت بز و گوسفند خیلی کمتر است. برای گاوهای شیری که اصلا استفاده نمی کنیم و برای گروه های غیر شیری ( تلیسه ها، گاوهای خشک، پرواری ها) تا 30 درصد می شود یونجه را با خارشتر جایگزین کرد.

برای گاوهای پرواری و تلیسه هایی که پای کل نیستن می توانیم یونجه را به صورت کامل حذف کنیم.

دیگر جایگزین های یونجه

برای گاوهای شیری از خارشتر نمیشود استفاده کرد ولی می توان از تخم پنبه به عنوان جایگزین یونجه استفاده کرد. از تخم پنبه به ازای هر راس تا 2 کیلوگرم می توان استفاده نمود.

حال اگر خارشتر هم در دسترس نبود برای گروه هایی که گفتیم می توانیم از خارشتر استفاده کنیم (همان گروه هایی که مصرف یونجه خیلی کم هست.) می توان به جای یونجه از کاه غنی شده با اوره ستفاده کرد.

در نهایت توصیه میکنیم با خرید یونجه در سر فصل، این محصول را با قیمت مناسب تهیه نمایید. ولی در صورتی ک به یونجه دسترسی نداشته باشید می توانید از خوراک دیگر که چند مورد آن در این مقاله اشاره شد استفاده نمایید.

شرکت تخصصی خوراک دام کهن