دان مرغ گوشتی

قیمت دان مرغ گوشتی در آخر سال

در چه فصل هایی میزان تقاضا برای دان مرغ گوشتی زیاد است؟ آیا قیمت این محصول در آخر سال با افزایش روبرو می شود.

با توجه به جوجه ریزی های متعددی که در طول سال صورت می گیرد، تقاضا برای دان مرغ همواره وجود دارد. در این بین میزان تقاضا در برخی مقاطع سال افزایش می یابد.

میزان تقاضا برای دان مرغ

یکی از مقاطعی که حجم جوجه ریزی افزایش می یابد، ماه های منتهی به آخر سال است. از آنجا که در این مقطع مرغداری ها به دنبال نهایت استفاده از فرصت هستند، از تمام ظرفیت خود بهره می گیرند.

حساس بودن وزن گرفتن جوجه ها سبب می شود تا مرغداری ها با دقت زیادی جیره غذایی را انتخاب نمایند.

استفاده از دان آماده که امتحان خود را پس داده است در این برهه های حساس می تواند، تصمیمی بسیار هوشمندانه باشد.