لیزین کره

متیونین و لیزین در جیره گاوهای شیرده

جایگاه متیونین و لیزین در جیره گاوهای شیرده و پرواری چیست؟ اسید های آمینه محافظت شده را از چه مراکزی با قیمت مناسب می توان خرید نمود؟

از جمله راه های افزایش بهره وری جیره، بهبود توازن اسیدهای آمینه است. در شرایط تغذیه گاوهای شیرده با جیره های بر پایه ذرت، دو اسید آمینه متیونین و لیزین، اولین محدود کننده ها هستند.

متیونین در جیره گاوهای شیری

مکمل کردن جیره ها با متیونین محافظت شده اکنون در بسیاری از مزارع گاو شیری به رویه ای معمول تبدیل شده است. روند مشاهده شده افزایش یک درصد در پروتئین شیر به ازای 10 گرم متیونین محافظت شده در جیره های دارای کمبود متیونین می باشد.

لیزین در جیره گاوهای شیری

اطلاعات محدود تری در رابطه با لیزین در دسترس است. متابولیسم از 5/5 تا 7/8 درصد نشان داده شده است. با این حال بیشتر این مطالعات در شرایطی افزایش تولید شیر را گزارش نموده اند که متیونین محافظت شده نیز مورد استفاده قرار گرفته، و در برخی مطالعات نیز سودمندی قابل توجهی حاصل نشده است.

نسبت مطلوب لیزین به متیونین

مطالعات شواب و همکاران در دانشگاه نیوهمپشایر نشان می دهد که نسبت مطلوب لیزین به متیونین در پروتئین قابل متابولیسم، برای دستیابی به بیشینه محتوای پروتئین شیر بر اساس مدل NRC به ترتیب برابر 2/97 و 2/82 و بر اساس مدل CPM برابر با 2/90 و 3 می باشد.

دکتر محسن ساری