فروش یونجه آذربایجان

نتایج تحقیقات اثر تغذیه ای سیلاژ یونجه

آیا نتایج تحقیقات انجام شده بر اثر تغذیه ای سیلاژ یونجه در خوراک دام را می دانید؟ آیا مصرف این محصول در تولید شیر گاوهای شیری تاثیرگذار است؟

با تولید یک محصول جدید برای دامداری ها بسیار مهم است که مصرف این محصول چه تاثیری بر روی دام های آنها دارد. مزایا و معایب این محصول چیست و آیا این محصول برای دام آنها اثرات سوء ندارد؟

تحقیقات گسترده ای در ایران و کشورهای دیگر بر روی سیلاژ یونجه صورت گرفته که در زیر برخی از آنها آمده است.

نتایج تحقیقات بر سیلاژ یونجه

1. هوفمن و همکاران در سال 1997 تاثیر سیلاژ یونجه را بر روی گاوهای شیری بررسی کردند. آنها نشان دادند استفاده از سیلاژ یونجه موجب بالا رفتن تولید شیر و افزایش درصد چربی شیر می شود.

2. در سال 1997 دیمن و ساتر نسبت های مختلف سیلوی ذرت و سیلوی یونجه را بر روی گاو شیری بررسی نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که مصرف دو سوم سیلاژ یونجه و یک سوم سیلاژ ذرت در افزایش تولید شیر و چربی نقش مثبتی دارد.

3. در سال 1997 برودریک و همکاران نیز تحقیق دیگری بر روی سیلاژ یونجه انجام دادند. این تحقیق نشان داد سیلو نمودن یونجه با رطوبت زیاد موجب کاهش فرم ازت غیر پروتئینی شده و در شکمبه باعث کاهش تجزیه پذیری پروتئین میکروبی می گردد. نتایج این تحقیق حاکی از بهبود تولید شیر در گاوهای شیری بود.

4. تحقیقات بر روی تاثیر سیلاژ یونجه بر گاوهای شیری در سال 2010 نیز انجام شد که رونگ یان و همکاران نشان دادند افزایش مصرف سیلاژ یونجه موجب بالا رفتن تولید شیر، اسید لینولیک شیر و پروتئین شیر می گردد.

5. برودریک و رادلف در سال 2004 تاثیر اضافه نمودن ملاس خشک به سیللاژ یونجه و ذرت را بررسی نمودند که این تحقیقات نشان از افزایش ماده خشک مصرفی، افزایش تولید شیر، افزایش چربی، بهبود ضریب قابلیت هضم و کاهش آمونیاک شکمبه می گردد.

6. تحقیق دیگری در ایران توسط وکیلی و همکاران در سال 1388 انجام شد که نشان داد مصرف سیلاژ یونجه هیچ تاثیر سویی بر سلامت فیزیولوژیکی حیوان نداشته و بکار گیری اسیدکلریدریک بعنوان یک اسید ارزان قیمت و معدنی موجب غنی سازی سیلوی یونجه شده و با تاثیر گذاشتن بر خصوصیات شیمیایی سبب تجزیه پذیری ماده خشک می گردد.

آیا سیلاژ یونجه ایجاد نفخ می کند؟

  با توجه به ایجاد نفخ نمودن یونجه مرطوب این سوال وجود دارد که آیا سیلاژ یونجه نیز به علت مرطوب بودن سبب ایجاد نفخ می گردد یا خیر. در پاسخ به این سوال باید گفت خطر نفخ با علوفه مرطوب زمانی وجود دارد که این علوفه به صورت تازه و سر مزرعه مصرف شود. در خصوص سیلاژ یونجه چون در پوروسه تولید رطوبت از 85 درصد به 65 می رسد و از این مهمتر یونجه تخمیر و پژمرده می شود، نگرانی از بابت نفخ وجود نخواهد داشت.

نکته قابل ذکر دیگر این است که در صورت سابقه مصرف سیلو های دیگر نظیر سیلوی علوفه ذرت، جای نگرانی در مورد استفاده سیلوهای دیگر برای دام وجود ندارد.

میل دام به مصرف سیلاژ

طبیعی است اگر دام تاکنون سیلاز مصرف نکرده است، نسبت به خوردن آن بی میل بوده و اجتناب کند. قاعدتا دام باید به خوردن سیلاژ عادت کند که به اصطلاح یک دوره عادت پذیری ده تا بیست روزه سیلاژ مصرف می گردد. بعد از سپری شدن این دوره مصرف دام متعادل خواهد شد.