خوراک مناسب مرغداری

انتخاب خوراک مناسب راز موفقیت مرغداری ها

راز موفقیت مرغداری های بزرگ با توجه به مشکلات زیاد این حوزه و نوسانات بازار در چیست؟ انتخاب نیروی انسانی و خوراک مناسب چه تاثیری بر سود دهی دارد؟

این مورد که برخی از مرغداری ها بعد از یک یا چند دوره از ادامه فعالیت منصرف می شوند، موضوعی به نسبت رایج است. علت این امر نیز واضح است؛ مرغدار به سود مالی که انتظار داشته، نرسیده است.

عوامل موثر در موفقیت مرغداری ها

این عدم رسیدن به سود به برخی تصمیم گیری های اشتباه بر می گردد. انتخاب نیروی انسانی نابلد، مکان نامناسب و غیر بهداشتی، جوجه ریزی اشتباه و از همه مهمتر خوراک فاقد ارزش غذایی یا گران قیمت از عوامل این کسب نتیجه است.

خوراک مرغداری اگر درست انتخاب شود، جوجه ها رشد طبیعی خود را داشته و از آنجا که بسیاری از دغدغه های مرغدار کاهش می یابد می تواند با فراقی بال به دیگر فعالیت هایش بپردازد.