تفاله چغندر قند

آیا با احتیاجات غذایی گاوهای شیری آشنا هستید؟ آیا قیمت خوراک های استفاده شده در جیره با ارزش آنها همخوانی دارد؟ نحوه استفاده از تفاله چغندر قند در تغذیه دام چگونه است؟