انواع یونجه و شبدر

قیمت روز انواع یونجه و شبدر در بازار

قیمت روز انواع یونجه و شبدر بازار را در مواقعی از سال فروشنده تعیین می کند و در مقطعی دیگر خریدار.

متاسفانه قیمت علوفه در تمام سال یکسان نیست و عوامل مختلفی وجود دارند که قیمت این محصولات را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

در فصول برداشت که این محصولات زیاد هستند اگر برای خرید مراجعه کنید می بینید که قیمت را مشتری ها تعیین می نمایند که این برای تولیدکنندگان اتفاق خوبی نیست.

در فصولی که یونجه و کاه در انبار هستند قضیه برعکس است. حال اگر این انبار برای خود کشاورزان باشد که باز خوب است اما در غیر این صورت که باز کشاورزان قشر متضرر هستند.

گروه تولیدی بازرگانی کهن تلاش می کند تا در این بازار آشفته، در هر زمانی از سال موازنه را به نوعی برقرار سازد که همه برنده باشند.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، ، هیچ وقت تعطیل نیست.