ملاک انتخاب دان آماده

ملاک قیمت و کیفیت در انتخاب دان آماده

در انتخاب دان آماده باید قیمت را ملاک قرار دهیم یا کیفیت را؟ آیا تنها قیمت پایین معیار درستی برای انتخاب خوراک مرغ گوشتی و تخمگذار است؟

واضح است که همه مرغداری ها به دنبال خوراکی باکیفیت و در عین حال ارزان هستند. با توجه به اینکه بیشتر خوراک های موجود در بازار هر دو شاخصه ی کیفیت و قیمت را به طور همزمان ندارند، چیزی که شاهد آن هستیم چشم پوشی مرغداری ها از بحث کیفیت است.

هزینه انتخاب خوراک طیور

در صورتی که مرغداری هم بخواهد کیفیت را فدای قیمت نکند، باز هم دلیلی بر موفقیت صددرصد وی نیست. اختصاص بیش از 70 درصد هزینه ها به خوراک سبب گردیده تا کوچکترین اشتباهی در انتخاب خوراک، موجب عدم رسیدن به انتظارات مالی گردد.

البته نباید به این موضوع خیلی هم بدبین بود. مراکزی وجود دارند که با بهره گیری از مواد اولیه باکیفیت و ارزان، قیمت و کیفیت را با هم دنبال می نمایند.