لزوم مصرف دان آماده مرغ

لزوم مصرف دان آماده مرغ گوشتی و تخمگذار

لزوم مصرف دان آماده در جیره های غذایی مرغداری ها چیست؟ آیا رشد مرغ های گوشتی و تخمگذار به خوراک وابسته است؟

خوراک مرغداری ها به طور کلی به دو شیوه کنسانتره یا دان آماده تامین می گردد. اگرچه هر یک از این روش ها مزایایی دارند اما تحقیقات نشان می دهند مصرف دان آماده نتایج بسیار سودمندی دارد.

لزوم مصرف دان آماده

مرغداری هایی که همچنان جیره های خود را به صورت سنتی تهیه می نمایند، هنوز به خوب یا بد بودن دان آماده نرسیده اند.

این افراد یا جزء آن دسته ای هستند که تا به چشم خود چیزی را نبینند باور نمی کنند و یا نمی خواهند حقیقت را بپیذیرند و در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهند.

این در حالی است که مرغداران بسیاری از مصرف دان مرغ رضایت داشته و همگی اذعان دارند میزان کسب سود آنها در مقایسه با زمان قبل از استفاده از دان آماده به مراتب افزایش یافته است.